سرمایه شرکت

 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ بیست میلیارد ریال (شامل تعدادبیست میلیون سهم،به ارزش اسمی هر سهم 1000ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 6،691 میلیارد ریال افزایش یافته است
 
                                 جدول تغییرات سرمایه از بدو تاسیس تا کنون
تاریخ افزایش سرمایه
افزایش سرمایه
سرمایه جدید
(میلیون ریال)
محل افزایش سرمایه
1372/10/27
18%
23،600
سود انباشته
1374/10/25
1100%
283،200
مطالبات و آورده نقدی
1379/10/27
20%
339،840
مطالبات و آورده نقدی
1380/10/25
20%
407،808
مطالبات و آورده نقدی
1381/10/28
34/10%
450،000
سود انباشته
1382/09/03
33/33%
600،000
سود انباشته
1383/05/05
66/66%
1،000،000
مطالبات و آورده نقدی
1383/10/26
30%
1،300،000
مطالبات و آورده نقدی
1384/08/30
15%
1،495،000
مطالبات و آورده نقدی
1389/08/12
60%
2.392.000
مطالبات و آورده نقدی
1391/09/11
 50%  3.588.000  مطالبات و آورده نقدی
1394/10/09
 50%  5.382.000 مطالبات و آورده نقدی 
1397/03/09  24%  6.691.000 مطالبات و آورده نقدی