در حال بازیابی اطلاعات
  
هیئت مدیره
تاریخ حکم تصدی تاریخ شروع همکاری با شرکت سمت نام نماینده نام عضو حقوقی هیئت مدیره
1397/12/28 1397/12/28 عضو  هیئت مدیره
مرتضی فرجی
صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
1398/01/10 1398/01/10
عضو هیئت مدیره امیرعباس کریم زاده
مدیریت توسعه گوهران امید
1398/04/11
1398/04/11
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
سید ابراهیم عنایت
مدیریت سرمایه گذاری امید
1396/02/26 1396/02/26 عضو موظف هیات مدیره
مهدی آذر
سرمایه گذاری ساختمانی سپه
1398/05/20 1398/05/20  رئیس هیئت مدیره علی اکبر عرب مازار
سیمان هرمزگان