در حال بازیابی اطلاعات
  
ترکیب سهامداران

 

 

ترکیب سهامداران
سهامداران دارای مالکیت بیش از 1%سهام شرکت در تاریخ1398/9/30  به شرح جدول زیر است:
 
 
 
1398/9/30
ردیف
نام سهامدار
تعداد سهام
درصد
1
مدیریت سرمایه گذاری امید
4,436,200,535
66.30
2
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکارافتادگی بانک ها
568,734,997
8.50
3
شرکت مدیریت ارزش آفرینان آویژه
247,734,536
3.70
4
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر
163,000,000
2.44
5
صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه
139,145,921
2.08
6
شرکت سرمایه گذاری مهر
90.324.100
1.35
7 شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود
82.224.128 1.23
 8
شرکت ارزش آفرینان ترمس
74.861.487
1.12
جمع
5.802.225.704
86.72
9
سایر سهامداران حقوقی
460.383.334
6.88
10
سهامداران حقیقی
428.390.962
6.40
جمع کل
6.691.000.000
100