در حال بازیابی اطلاعات
  
ترکیب سهامداران

 

 

ترکیب سهامداران
سهامداران دارای مالکیت بیش از 1%سهام شرکت در تاریخ1395/5/15  به شرح جدول زیر است:
 
 
 
1393/9/30
ردیف
نام سهامدار
تعداد سهام
درصد
1
مدیریت سرمایه گذاری امید
3,754,638,598
67.76
2
شرکت سرمایه گذاری مهر
239,743,456
4.45
3
توسعه صنایع معدنی امید
220,705,888
4.10
4
شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا
186,203,319
3.46
5
گروه راهبرد مبین کوثر
100,890,000
1.87
6
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
80,192,851
1.49
7 بانک رفاه کارگران
59,700,000 1.11
 8
شرکت بانک اقتصاد نوین غیردولتی
56,311,824
1.05
جمع
4,698,385,936
87,30
9
سایر سهامداران حقوقی
344,681,607
6.40
10
سهامداران حقیقی
338,932,457
6.30
جمع کل
5,382,000,000
100