خانه

درباره شرکت

رئیس کمیته

دکتر علی ‏اکبر عرب مازار

عضو کمیته

سید یاسر مهدی ابوترابی فرد

عضو کمیته

محمد قلی زاده

دبیر کمیته

رضا علی اکبری

رئیس کمیته

دکتر محمدابراهیم آقابابائی

عضو کمیته

دکتر محمدحسن صبوری دیلمی

عضو کمیته

مهندس آرش حبیبی

دبیر کمیته

مدیر سرمایه گذاری

رئیس کمیته

دکتر محمدرضا تابش

عضو کمیته

دکتر محمدحسن صبوری دیلمی

عضو کمیته

دکتر محمدابراهیم آقابابائی

دبیرکمیته

مدیر امور مالی


سرمایه گذاری مطمئن را از ما بخواهید.