خانه

درباره شرکت

رئیس هیئت مدیره

دکتر علی اکبر عرب مازار

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر محمد جواد سلیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد حسن صبوری دیلمی

عضو موظف هیئت مدیره

مهندس آرش حبیبی

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین درودیان


سرمایه گذاری مطمئن را از ما بخواهید.