خانه

درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

منشور شرکت

ما خدمتگزاران  ، مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام) به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتااست بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد :

1- حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب و رجوع

2- خوش رویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان

3- راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها

4- فراهم نمودن فضای مراودت به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند

5- ارائه خدمات به ارباب و رجوع بارعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوند ، مذهبی و ... )

6- توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها

7- ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب

8- انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمدهمراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات شرکت

9- زمان گذاری فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص ، نه براساس سلیقه کارکنان و مدیران

10- پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ،غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند

11- رازداری و خودداری از افشای اسنادمحرمانه

12- استفاده از پوشش مناسب با عرف وفرهنگ جامعه اسلامی

13- استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان نظر به راحتی در دسترس باشد

14- استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شرکت

15- برگزاری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی

16- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و شرکت متبوع خود

17- درک صحیح اهداف شرکت و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن

18- رعایت قوانین و مقررات شرکت به طور دقیق

19- خودداری از تسلیم مدارک و اسنادبه اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد


سرمایه گذاری مطمئن را از ما بخواهید.