در حال بازیابی اطلاعات
  
آخرین اطلاعیه ها
اطلاع رسانی درخصوص ثبت نام سهامداران در سامانه سجام
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری مهر)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری مهر)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری مهر)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ادامه مطالب